Regulamin

Regulamin spotkania biegowego IV Gonitwy Podhalańskiej

Organizatorem zawodów jest:

Fundacja IDEA – Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących

NIP: 735 286 5139, KRS: 0000592785

34-745 Spytkowice, Spytkowice 338 a

 1. Cel zawodów.
 • popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia;
 • uczczenie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku;
 • promocja regionu;
 • zachęcanie całych rodzin do aktywnego spędzania czasu;
 • popularyzacja życia bez szkodliwych używek.

2. Termin i miejsce.

 • 2 września 2018 r. (niedziela) od godz. 14:00;
 • Spytkowice: drogi asfaltowe/polne/leśne za zgodą Wójta Gminy Spytkowice;
 • IV Gonitwa Podhalańska będzie się składać z:
  1. Bieg na 3km inaczej Mała Gonitwa Podhalańska;
  2. Bieg główny Gonitwa Podhalańska na 8 km;
  3. Bieg z przeszkodami dla dzieci w obrębie stadionu.
 • Dokładne godziny startów będą wskazane na stronie gonitwapodhalanska.pl oraz na fanpagu biegu.
 • Warunkiem otwarcia trasy na 3 km jest osiągnięcie minimalnej liczby uczestników, czyli 15 osób.
 • Warunkiem startu w IV Gonitwie Podhalańskiej jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki na wybrany bieg oraz uiszczenie opłaty startowej.
 • W dniu zawodów zapisy zaczynają się od 11:00 i będą trwały do 15 minut przed początkiem danego biegu lub do wyczerpania limitu miejsc;

3. Trasa i dystans.

 • Trasy biegów na dystansach 3 km i 8 km wytyczona jest po drogach asfaltowych, polnych
  i leśnych w obrębie miejscowości Spytkowice;
 • Start i meta na terenie boiska przy plebanii;
 • Zabawy biegowe dla dzieci będą odbywały się na boisku przy plebanii oraz w najbliższym otoczeniu boiska.

4. Zgłoszenia:

a. Zgłoszenia online:

 • zgłoszenia online do IV Gonitwy Podhalańskiej będą przyjmowane do dnia 29.08.2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie gonitwapodhalanska.pl
 • uczestnicy zgłaszający się do zawodów poprzez maila otrzymają potwierdzenie nadesłania zgłoszenia.

b. Zgłoszenie osobiste:

 • w dniu zwodów od godziny 11:00 w namiocie biura zawodów (na boisku przy plebanii) lub w Szkole Podstawowej nr I, w zależności od pogody w danym dniu.
 • możliwość kontaktu przez fb lub telefonicznego i zgłoszenie swojego zapisu osobiście na wcześniej umówionym spotkaniu.

5. Uczestnictwo:

 1. w biegu mogą uczestniczyć:
 • zawodnicy, którzy do dnia 2 września 2018 r. oraz biorący udział w biegu 8 km ukończyli 16 lat i zawodnicy, którzy do dnia 2 września 2018 r. oraz biorący udział w biegu 3 km ukończyli 14 lat, przy czym uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych (zgoda do pobrania na stronie internetowej gonitwapodhalanska.pl);
 • dokonali zgłoszenia online (które zostało potwierdzone mailowo) lub osobiście w biurze zawodów;
 • otrzymali numer startowy;
 • zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

b. warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:

 • rejestracja online lub osobiście;
 • własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w sekretariacie zawodów;
 • dokonanie wpłaty startowej.
 • spełnienie wymogów określonych w regulaminie zawodów.

c. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własna odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

d. W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują od organizatora:

 • numer startowy do przypięcia z przodu koszulki;
 • dla zawodników którzy zgłosili się oraz uiścili opłatę startową do dnia 17.08.2018 zagwarantowana jest pamiątkowa koszulka (po tym okresie organizator nie gwarantuje dostępności koszuli);
 • pamiątkowy medal;
 • butelkę wody mineralnej;
 • dla zwycięzców nagrody rzeczowe i puchar.

e. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

f. Limit uczestników biegu wynosi 200 osób, organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.

g. Zawodnicy startują z wcześniej otrzymanymi numerami przyklejonymi bądź przypiętymi do koszulki w widocznym miejscu;

h. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani;

 1. Zabrania się używania na trasie jakich kolwiek pojazdów. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.

6. Dzieci w trakcie spotkania biegowego.

 1. W trakcie spotkania biegowego odbędzie się bieg dla dzieci w różnym wieku;

b. Warunkiem uczestnictwa dzieci jest

 • zgoda rodzica lub prawnego opiekuna;
 • zaświadczenie przez rodzica lub prawnego opiekuna o stanie zdrowia które umożliwia start w zawodach;
 • uczestnictwo wraz z dzieckiem w biegu (kibicowanie/wspieranie);
 • każdy rodzić indywidualnie odpowiada za dziecko w trakcie spotkania biegowego IV Gonitwy Podhalańskiej w Spytkowicach.
 • Dla dzieci przewidziane są upominki oraz pamiątkowe medale. (Koszulki nie są przewidziane dla dzieci)

7. Opłata startowa.

 1. Uczestnicy biegu na 3 km i na 8 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości 40 zł. Zapisanie się oraz wpłacenie kwoty do 17 sierpnia 2018 gwarantuję otrzymanie koszulki. Osobom, które zapiszą się po 17 sierpnia 2018 r. organizator nie gwarantuje koszulki.
 2. Opłatę startową można uiścić w biurze zawodów w dniu zawodów lub przelewając na nr konta fundacji. Dane do przelewu:

Fundacja IDEA – Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących

NIP: 735-286-51-39, KRS: 0000592785

Spytkowice 338 A, 34-745 Spytkowice

Bank Zachodni WBK S.A.

Nr konta:59 1090 1838 0000 0001 3192 7923

Tytuł do przelewów : "Darowizna na Gonitwę Podhalańską, Imię zawodnika, Nazwisko zawodnika"

Cała kwota wpłacona przez Państwa jest przeznaczona na organizację zawodów. Dziękujemy.

c. Przy zapisie oraz uiszczeniu opłaty w dniu zawodów - opłata wynosi 55 zł

d. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

8. Nagrody

 1. e. Dla najlepszych zawodników biegu na 8 km są przewidziane puchary, medale, nagrody rzeczowe.
 2. f. Dla najlepszych zawodników biegu na 3 km są przewidziane nagrody rzeczowe oraz medale.
 3. g. W trakcie zawodów odbędzie się losowanie nagród spośród wszystkich uczestników.

9. Bezpieczeństwo.

 1. Każdy uczestnik powinien wcześniej upewnić się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu na którym chcą wystartować. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,

b. Każdy uczestnik powinien pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,

c. Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, zwierzęta, różnego rodzaju pojazdy mechaniczne, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,

d. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy
o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!

e. W momencie zauważenia problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy
o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi.

f. Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz zwierzęta, które mogą towarzyszyć uczestnikom.

g. Wszyscy uczestnicy biorą udział w IV Gonitwie Podhalańskiej bez względu na długość dystansu startują na własne ryzyko.

h. Część trasy biegnie ulicami asfaltowymi po których mogą poruszać się pojazdy mechaniczne np. samochody osobowe, w tych miejscach należy zachować szczególną uwagę oraz poruszać się zgodnie z zasadami obowiązującymi na drodze. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

i. Organizator ma prawo do skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części trasy w przypadku zmiany warunków atmosferycznych. Nagłe załamanie pogody może skutkować odwołaniem zawodów w całości.

j. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe oraz majątkowe uczestników
i osób trzecich powstałe w wyniku zdarzeń nie wynikających z winy organizatora.

10. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja IDEA – Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących ul. Spytkowice 338A, 34–745 Spytkowice NIP.: 735-286-51-39;

b. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

c. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana;

d. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

e. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w IV Gonitwie Podhalańskiej, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, wraz z nazwa miejscowości,
w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt;

f. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10. Postanowienia końcowe.

 1. Wszystkich uczestników IV Gonitwy Podhalańskiej obowiązuje niniejszy regulamin;

b.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu
i rozpowszechniania swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu;

c. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

d. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych,
w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane
z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

e. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie spotkania biegowego;

f. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźba wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.

g. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.

h. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy;

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których powiadomi przed rozpoczęciem biegu.

j. Impreza ma charakter otwarty i jest ogólnodostępna.

k. Wyniki będę opublikowane na stronie internetowej imprezy gonitwapodhalanska.pl oraz przekazane do informacji mediów.

l. Zgłoszenie internetowe lub przedłożone w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

m. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;

n. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Layout Type

Presets Color

Background Image

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.